Вход/Регистрация

Обект от колекция: Стомна

Bookmark and Share
Инвентарен Номер: А-00822
Период: Византийско владичество (1018 - 1185/6)
Материали: Керамика
Описание: Форма: сферично тяло без столче, с равно дъно, къси, цилиндрични устие и шия; дръжка - дъговидна, захваната под устийния ръб - горе и в долната част на горната половина на тялото, елипсовидно напречно сечение и една канелюра от външната страна.Украса: две вдлъбнати концентрични окръжности при екватора на тялото, една на шията и една канелюра под правия, отвесен устиен ръб; покритие от светла охра - нетрайно.

Свързани Колекции

Колекция Археология (е част от)