Вход/Регистрация

ЗА СОЦИАЛИЗИРАНИТЕ ОБЕКТИ НА ТРАКИЙСКО И ВИЗАНТИЙСКО ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО

В рамките на изпълнение на тази част от предмета на поръчката да бъде проектирано и внедрено онлайн приложение за въвеждане, администриране и визуализиране на информация за социализираните обекти на тракийско и византийско историческо наследство в цитирания район на данните. Приложението ще осигури идентифицирането на обектите, въвеждането им в база от данни, визуализиране на информацията за тях, установяване на тяхното местоположение, както и извършване на анализи и ефективно управление на системата от обекти.
Базата данни да включва следните масиви информация за: А) възможност за включване на минимум 500 обекти – 50 недвижими и 450 движими културни ценности Б) обектите да съответстват на историческите периоди – античност, средновековие В) недвижимите обекти да бъдат с характер на архитектурни структури от крепости, следи (останки) от поселения и производствени центрове, проучени некрополи, пътища и др.
Онлайн приложението осигурява идентифициране на обектите, въвеждането им в база от данни, визуализиране на информацията за тях, установяване на тяхното местоположение, както и извършване на анализи и ефективно управление.
Онлайн приложението допринася за набелязване на маршрути за културен туризъм на заинтересованите и може да се използва от туристическите оператори за изработване на програми за запознаване с културното наследство в региона.

Проектът бе осъществен с участието на:

Регионален музей Стою Шишков - гр.Смолян

Таня Марева - Директор
Атанас Кириаков - куратор
Дамян Дамянов - куратор
Тома Капитанов – художник

НИТ-Нови Интернет Технологии ЕООД

инж.Димитър Димитров
инж. Надежда Георгиева
Йоана Димитрова – управление на информацията
Миглена Савкова – експерт предпечатна подготовка
Ирина Македонска – художник

Експерти

Катя Меламед – Експерт археология и българска култура
арх. Милен Маринов – Експерт - Архитект
Анастасиос Юлкероглу - Експерт археология и гръцка култура
Йоана Гямали - Експерт археология и гръцка култура
Янис Цацос - Експерт археология и гръцка култура
Естатиос Илиадис - Експерт археология и гръцка култура

Консултанти

ст.н.с.ІІ ст.д-р Маргарита Ваклинова